مجله تخصصی معماری حامی نو

پروژه های پارک و منظر شهری

پلان و نقشه های اتوکد پارک و غذاخوری یا فود کورت
پلان و نقشه های اتوکد پارک و غذاخوری یا فود کورت
پلان، نقشه های اتوکد و پرسپکتیو باغ پرندگان
پلان، نقشه های اتوکد و پرسپکتیو باغ پرندگان
ایده طراحی پیاده راه (اتوکد و اسکچآپ)
ایده طراحی پیاده راه (اتوکد و اسکچآپ)
پلان و نقشه های اتوکد و پرسپکتیو گلخانه با حجم کریستالی
پلان و نقشه های اتوکد و پرسپکتیو گلخانه با حجم کریستالی
کانسپت حجمی شهربازی سرپوشیده (اتوکد و اسکچآپ)
کانسپت حجمی شهربازی سرپوشیده (اتوکد و اسکچآپ)
« ...4
تبلیغ با میترا رنک