مجله تخصصی معماری حامی نو

تراکم در طرح های شهری

تراکم در طرح های شهری
مقاله ی تراکم در طرح های شهری؛ دیدگاهی نظری در شناخت مسئله، عوامل و آثار؛ نوشته ی دکتر محمد مهدی عزیزی استادیار دانشکده هنرهای گروه آموزشی شهرسازی چاپ شده در مجله هنرهای زیبا می باشد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

مقوله ی تراکم در طرح های شهری بحث جدیدی نبوده و همزمان با ظهور طرح های شهری عصر جدید همواره مطرح شده است. نقش و اهمیت تراکم در شهرسازی به مفهوم عام و در برنامه ریزی و طراحی شهری نقاط جدید به مفهوم خاص، بدیهی است.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله تراکم در طرح های شهری نوشته ی دکتر محمد مهدی عزیزی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک