مجله تخصصی معماری حامی نو

تدوین شکل و دشواری های معماری معاصر ایران

تدوین شکل و دشواری های معماری معاصر ایران
مقاله ی تدوین شکل و دشواری های معماری معاصر ایران نوشته ی : دکتر محمد منصور فلامکی استاد دانشکده هنرهای زیبا گروه آموزشی معماری می باشد که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از معماری

نارسایی ها و سردرگمی هایی که در طول این سه چهار دهه اخیر در فضای معماری ایران به دست داده ایم همانند سایر پدیده های اجتماعی اقتصادی که تجربه می کنیم، دارای ریشه ها و مولفه هایی چندگانه اند. در این نوشتار می خواهیم به ریشه ها و مولفه های زاینده ی این بحران، از دیدگاهی صرفا معمارانه بنگریم تا مگر، آنچه خود ما معماران موجب و سببیم را، کاستی و کوتاهی های عام قلمداد نکنیم.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله  تدوین شکل و دشواری های معماری معاصر ایران نوشته ی دکتر محمد منصور فلامکی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک