مجله تخصصی معماری حامی نو

فضای معماری و شهر ایرانی در برابر غرب

فضای معماری و شهر ایرانی در برابر غرب
این نوشته مقدمه ای است درباره ی فضای معماری و شهر ایرانی و مسائل آن در حال حاضر، به همراه اشاره ای تطبیقی با شرایط جهانی. این بحث مختصر در سه دوره ی تاریخی عنوان شده است. همچنین پیرامون این سوال که: آیا در شرایط استحاله فضاهای شهر ایرانی در فرهنگ غربی امکان شکوفایی دوباره فضای شهر ایرانی میسر است؟
مقاله های بیشتر از شهرسازی

مقاله ی  فضای معماری و شهر ایرانی در برابر غرب نوشته ی مهندس محمود توسلی دانشیار دانشکده ی هنرهای زیبا گروه آموزشی شهرسازی می باشد که در مجله ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. این نوشته مقدمه ای است درباره ی فضای معماری و شهر ایرانی و مسائل آن در حال حاضر، به همراه اشاره ای تطبیقی با شرایط جهانی. این بحث مختصر در سه دوره ی تاریخی عنوان شده است:

 

1. دوره ی پیش از تسلط مدرنیسم یا نوگرایی

2. دوره ی تسلط مدرنیسم

3. دوره ی سرگشتگی حاضر

 

همچنین پیرامون این سوال که: آیا در شرایط استحاله فضاهای شهر ایرانی در فرهنگ غربی امکان شکوفایی دوباره فضای شهر ایرانی میسر است؟

 

 

 

برای دانلود فایل PDF  مقاله ی  فضای معماری و شهر ایرانی در برابر غرب نوشته ی مهندس محمود توسلی اینجا کلیک کنید.

محمد66 معتقده :
خیلی خوب اما برای دانشجویان کم بنیه نا کافی است
تبلیغ با میترا رنک