مجله تخصصی معماری حامی نو

از دریچه ی برج های پاریس

از دریچه ی برج های پاریس
هجده برج با بیش از 1600 آپارتمان که در سالهای 1973 تا 1981 توسط معمار Emile Aillaud در پاریس ساخته شده اند.
مقاله های بیشتر از معماری

هجده برج با بیش از 1600 آپارتمان که در سالهای 1973 تا 1981 توسط معمار Emile Aillaud در پاریس ساخته شده اند. عکاس Laurent Kronental مناظری که از طریق پنجره های این برج ها قابل مشاهده هستند را در مجموعه ای با عنوان Les Yeux de Tours بین سالهای 2015 تا 2017 به تصویر کشیده است.

 • از دریچه ی برج های پاریس
  تصویر شماره 1 :: از دریچه ی برج های پاریس
 • از دریچه ی برج های پاریس
  تصویر شماره 2 :: از دریچه ی برج های پاریس
 • از دریچه ی برج های پاریس
  تصویر شماره 3 :: از دریچه ی برج های پاریس
 • از دریچه ی برج های پاریس
  تصویر شماره 4 :: از دریچه ی برج های پاریس
 • از دریچه ی برج های پاریس
  تصویر شماره 5 :: از دریچه ی برج های پاریس
 • از دریچه ی برج های پاریس
  تصویر شماره 6 :: از دریچه ی برج های پاریس
 • از دریچه ی برج های پاریس
  تصویر شماره 7 :: از دریچه ی برج های پاریس
تبلیغ با میترا رنک