مجله تخصصی معماری حامی نو

پله برقی چوبی 80 ساله

پله برقی چوبی 80 ساله
پله برقی چوبی 80 ساله که توسط هنرمند Chris Fox به مجسمه های عظیم تبدیل شده اند.
مقاله های بیشتر از معماری

این پله ها که در سال 1931 در یکی از ایستگاه های متروی سیدنی کار گذاشته شده بودند، تبدیل به نمادی سمبلیک از هویت این شهر شدند.

 • پله برقی چوبی 80 ساله
  تصویر شماره 1 :: پله برقی چوبی 80 ساله
 • پله برقی چوبی 80 ساله
  تصویر شماره 2 :: پله برقی چوبی 80 ساله
 • پله برقی چوبی 80 ساله
  تصویر شماره 3 :: پله برقی چوبی 80 ساله
 • پله برقی چوبی 80 ساله
  تصویر شماره 4 :: پله برقی چوبی 80 ساله
 • پله برقی چوبی 80 ساله
  تصویر شماره 5 :: پله برقی چوبی 80 ساله
تبلیغ با میترا رنک