مجله تخصصی معماری حامی نو

نماهای ساختمانی منفرد

نماهای ساختمانی منفرد
نماهای ساختمانی منفرد و متزلزل در گرگ و میش توسط Zacharie Gaudrillot-Roy
مقاله های بیشتر از گرافیک

در این پست نماهای ساختمانی منفرد و متزلزل  ساختمان ها در حالتی از روز که با گرگ و میش شناخته می شود و توسط "Zacharie Gaudrillot-Roy"  طراحی شده اند به نمایش گذاشته شده است.

 • نماهای ساختمانی منفرد
  تصویر شماره 1 :: نماهای ساختمانی منفرد
 • نماهای ساختمانی منفرد
  تصویر شماره 2 :: نماهای ساختمانی منفرد
 • نماهای ساختمانی منفرد
  تصویر شماره 3 :: نماهای ساختمانی منفرد
 • نماهای ساختمانی منفرد
  تصویر شماره 4 :: نماهای ساختمانی منفرد
 • نماهای ساختمانی منفرد
  تصویر شماره 5 :: نماهای ساختمانی منفرد
 • نماهای ساختمانی منفرد
  تصویر شماره 6 :: نماهای ساختمانی منفرد
 • نماهای ساختمانی منفرد
  تصویر شماره 7 :: نماهای ساختمانی منفرد
تبلیغ با میترا رنک