مجله تخصصی معماری حامی نو

اندیشه های خام شهرسازی

اندیشه های خام شهرسازی
مسائل امروز شهرهای ایران از سرشت پیچیده شهر سرچشمه می گیرد ، این سرشت دارای دو وجه است : یکی فرآیند شهرنشینی مانند مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ارتباطات و مانند آن، و دیگری فرآیند خرد و اندیشه ی شهرسازی که برای حل مسائل شهرنشینی و شهرسازی راه حل ارائه می دهد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

مقاله ی اندیشه های خام شهرسازی نوشته ی مهندس احمد سعیدنیا عضو هیئت علمی دانشگاه هنرهای زیبا می باشد؛ که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.

 

مسائل امروز شهرهای ایران از سرشت پیچیده شهر سرچشمه می گیرد ، این سرشت دارای دو وجه است : یکی فرآیند شهرنشینی مانند مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ارتباطات و مانند آن، و دیگری فرآیند خرد و اندیشه ی شهرسازی که برای حل مسائل شهرنشینی و شهرسازی راه حل ارائه می دهد.

 

 

برای دانلود فایل PDF مقاله اندیشه های خام شهرسازی نوشته ی مهندس احمد سعیدنیا اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک