مجله تخصصی معماری حامی نو

جزوه تنظیم شرایط محیطی دکتر قیابکلو

جزوه تنظیم شرایط محیطی دکتر قیابکلو
گذشتگان ما در اثر تجربه، دانش استفاده از موارد یاد شده با ارزشهای مقاومت حرارتی آنها در هریک از عناصر مختلف ساختمانی را آموخته و در نتیجه کلیه ساختمانهای سنتی در اطراف و اکناف کشورمان با آب و هواهای مختلف از لحاظ سیستم های ساختمانی ،مصالح بکاررفته و طرحهای گوناگون از درون گرا تا برون گرا تنوع چشمگیری را ارائه می نماید.
مقاله های بیشتر از جزوه های معماری

این درس به بررسی مباحث پیرامون رسیدن به یک معماری اسوده و پایدار و متناسب با شرایط اقلیمی می باشد؛ گذشتگان ما در اثر تجربه، دانش استفاده از موارد یاد شده با ارزشهای مقاومت حرارتی آنها در هریک از عناصر مختلف ساختمانی را آموخته و در نتیجه کلیه ساختمانهای سنتی در اطراف و اکناف کشورمان با آب و هواهای مختلف از لحاظ سیستم های ساختمانی ،مصالح بکاررفته و طرحهای گوناگون از درون گرا تا برون گرا تنوع چشمگیری را ارائه می نماید و به بهترین وجهی جوابگوی شرایط محیطی استقرار خویش می باشند. احاطه به عملکرد عمل پوسته سوم بشری در تنظیم شرایط محیط داخلی ساختمانهای مسکونی در اقلیم های مختلف و بکارگیری آن در بنای هر ساختمان سنتی مستتر است.

 

 

برای دانلود فایل PDF جزوه ی تنظیم شرایط محیطی دکتر قیابکلو اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک