مجله تخصصی معماری حامی نو

بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil

بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
تعبیری قرون وسطی ای از آثار پیکاسو را در این مطلب به نمایش گذاشته ایم.
مقاله های بیشتر از معماری

هنرمند و طراح پاکستانی omar aqil شش تابلو از آثار پیکاسو را در پس زمینه ای الهام گرفته شده از معماری مربوط به قرون وسطی، بازسازی کرده است.

 • بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
  تصویر شماره 1 :: بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
 • بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
  تصویر شماره 2 :: بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
 • بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
  تصویر شماره 3 :: بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
 • بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
  تصویر شماره 4 :: بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
 • بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
  تصویر شماره 5 :: بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
 • بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
  تصویر شماره 6 :: بازسازی آثار پیکاسو توسط omar aqil
تبلیغ با میترا رنک