مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی علل و عوامل اثرگذار در فرایند شكل گیری و تكوین مناطق كلانشهری

بررسی علل و عوامل اثرگذار در فرایند شكل گیری و تكوین مناطق كلانشهری
″مناطق کلانشهری″ یكی از مهم ترین پدیده های نوظهور قرن بیستم است كه الگوهای متفاوتی از شهرنشینی، نظام اسکان، اندازه شهر، ساختار و سازمان فضایی را عرضه كرده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

"مناطق کلانشهری" یكی از مهم ترین پدیده های نوظهور قرن بیستم است كه الگوهای متفاوتی از شهرنشینی، نظام اسکان، اندازه شهر، ساختار و سازمان فضایی را عرضه كرده است. این پدیده از نیمه دوم قرن بیستم به الگوی غالب شهرنشینی بدل شده و به ویژه در حوزه کشورهای "جنوب" نمود بیشتری داشته است به گونه ای که روند فزاینده کلانشهری شدن در کشورهای "جنوب" چه به لحاظ تعداد و چه از جنبه مقیاس، کشورهای پیشرفته را تحت الشعاع قرار داده است. این مناطق كلانشهری، تحت تاثیر مجموعه ای از نیروها و عوامل طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و فنآوری شكل گرفته و در ابعاد مختلف دگرگون یافته اند. نیروها و عوامل مختلف در طول زمان و بنا به مقتضیات مكانی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مكانیزم و فرایند خاصی را در شكل گیری و تكوین مناطق كلانشهری طی نموده اند. پژوهش حاضر نشان می دهد كه مجموعه ای از عوامل و نیروهای بیرونی همچون جهانی شدن، بازساخت اقتصادی (محو صنعت از شهرها، ظهور اقتصاد خدماتی و دانش پایه و ...) و انقلاب فنآوری اطلاعات همراه با عوامل درونی همچون رشد جمعیت، مهاجرت، پراكنده رویی، اسكان غیررسمی و سكونتگاه های خودروی پیرامون كلانشهرها، حومه شهرنشینی، جنبه های نهادی (تفرق سیاسی، سیاست های ادغام و الحاق)، سرمایه گذاری زیرساختی و ساختار شبكه (حمل و نقل كلانشهری) از مهم ترین عوامل اثرگذاری هستند كه در طی یك فرایند مشخص به سازمان یابی فضایی و تكوین مناطق كلانشهری منجر می گردد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "بررسی علل و عوامل اثرگذار در فرایند شكل گیری و تكوین مناطق كلانشهری" نوشته ی خلیل حاجی پور؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک