مجله تخصصی معماری حامی نو

نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله های مسکونی معاصر

نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله های مسکونی معاصر
تحلیل الگوی محله در طراحی شهرهای جدید، به ویژه ″واحد همسایگی″ به عنوان الگویی عام و تاثیر آن بر رویکردهای اخیر طراحی محله ومجموعه های مسکونی، موضوع این مقاله است.
مقاله های بیشتر از معماری

اهمیت تحلیل الگوهای عام طراحی و مبانی نظری شکل گیری آنها به دلیل تاثیراتی است که بر طراحی مناطق مسکونی شهرها در سراسر دنیا گذاشته اند. پرسش اصلی این است که آیا راه حل های اخیر طراحی که با نام های گوناگون در نقاط مختلف جهان ابداع شده اند، در معیارهای اصلی، تفاوت عمده ای با الگوهای اولیه دارند؟ اگر چنین تفاوت معناداری وجود ندارد، چه تفاوت هایی این الگوها را از یکدیگر متمایز و آنها را با شرایط زندگی امروز قابل تطبیق می سازد؟ تحلیل مقایسه ای الگوهای نیمه ی اول قرن بیستم و معادل های آنها در نیمه ی دوم این قرن، نشان می دهد که مبانی اصلی و معیارهای تعریف کننده ی الگوهای عام که در مقیاس گسترده ای در سراسر جهان استفاده شده اند، مشترکات فراوانی دارند. ضمن اینکه بسیاری از اصول الگوهای عام اولیه هنوز در طراحی مجموعه های مسکونی معتبر و قابل استفاده اند، ویژگی های فرهنگی و مکانی، پیشینه ی تاریخی و شرایط اجتماعی از عوامل مهم تشخیص و تمایز مجموعه ها در شهرها و کشورهای مختلف اند. مجموعه ی این ویژگی ها به همراه عوامل موثر در ارتقاء کیفیت زندگی، تعیین کننده ی معیارهای طراحی و ساخت مجموعه های مسکونی امروز اند.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله های مسکونی معاصر" نوشته ی علیرضا عینی فر؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک