مجله تخصصی معماری حامی نو

پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP

پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
این پناهگاه برای اقامت کوتاه مدت در طبیعت طراحی شده و دارای امکانات زیادی است.
مقاله های بیشتر از معماری

ایده ی شیشه ای بودن این اقامتگاه همگامی با طبیعت از طریق شفافیت و همچنین ورود طبیعت به فضای داخلی است. شرکت VIPP تولید کننده و طراح لوازم منزل است که در طراحی و اجرای این پناهگاه نیز از سبک خاص خود استفاده کرده است.

 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 1 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 2 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 3 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 4 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 5 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 6 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
تبلیغ با میترا رنک