مجله تخصصی معماری حامی نو

از توسعه تا توسعه پایدار

از توسعه تا توسعه پایدار
امروزه وقتي در مقابل تغييرات عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي و حتي جوي قرار ميگيريم، به مسئوليت انسان پي ميبريم. ونياز به يك برنامه ريزي استراتژيك آمايش سرزمين با در نظر گرفتن تمام فاكتورهاي توسعه براي آينده گان به خوبي احساس ميشود. در گذشته توسعه يك امر ضروري و بود ولي امروزه پايداري محيط زيست و توسعه ي به هنگام و با يك نگاه ويژه به آينده از الزامات توسعه محسوب ميشود.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

مقاله ی از توسعه تا توسعه پایدار نوشته ی : رحيم هاشم پور ، عضو هيأت علمي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)(دكتراي آمايش و شهرسازي از فرانسه)

 

خلاصه مقاله:

امروزه وقتي در مقابل تغييرات عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي و حتي جوي قرار ميگيريم، به مسئوليت انسان پي ميبريم. ونياز به يك برنامه ريزي استراتژيك آمايش سرزمين با در نظر گرفتن تمام فاكتورهاي توسعه براي آينده گان به خوبي احساس ميشود. در گذشته توسعه يك امر ضروري و بود ولي امروزه پايداري محيط زيست و توسعه ي به هنگام و با يك نگاه ويژه به آينده از الزامات توسعه محسوب ميشود. در گذشته يك قسمت بزرگي از جهان شرايط توسعه يافتگي را نيز نداشتند ولي امروزه به سمت و سوي پايداري رفتن يك مسير مشخص و تقريبا آساني براي انان بشمار ميايد. در واقع توسعه از زماني مطرح شد كه فقر در برخي از كشورها بيداد ميكرد و افتادن در مسير توسعه يك حركت نوين و رو به جلوي براي كشورهاي جهان سوم محسوب ميشد كه اين كشورها را كشورهاي درحال توسعه مي ناميدند. در كشورهاي پيشرفته سعي در پايداري اين توسعه نيز مي باشند كه در اين پروسه هم براي زمان حال برنامه ريزي ميشود و هم براي آينده گان فكري ميشود. با توجه به اينكه اكثر ما مولفه هاي پايداري را ميشناسيم بهتر است كمي به عقب برگرديم و به مولفه هاي توسعه در مقابل در حال توسعه و يا توسعه نيافته بپردازيم. بهمين منظور بدليل اينكه توسعه يك شروع روند رو به رشد كشورها و شهرهاي ما ميباشد، سعي ميشود در شناخت واقعي رشد و توسعه نمونه هايي را ارائه دهيم كه لزوم پايداري احساس گردد.

 

 

برای دانلود اصل مقاله اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک