مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی مدرسه هنر و مد

طراحی مدرسه هنر و مد
حجم این مدرسه از قطعاتی ساخته شده که در کنار هم تشکیل یک مکعب را می دهند. حضور لابی و مکان هایی برای تجمع و نوع شکل گیری فضای داخلی حاکی از آن است که طراح سعی بر گردهم آوردن افراد مختلف با سلیقه های متفاوت برای تعامل بیشتر دارد.
مقاله های بیشتر از معماری

حجم این مدرسه از قطعاتی ساخته شده که در کنار هم تشکیل یک مکعب را می دهند. حضور لابی و مکان هایی برای تجمع و نوع شکل گیری فضای داخلی حاکی از آن است که طراح سعی بر گردهم آوردن افراد مختلف با سلیقه های متفاوت برای تعامل بیشتر دارد. در ادامه ی این پست با قرار دادن عکس ها و نقشه هایی از این مدرسه به معرفی بیشتر آن خواهیم پرداخت. مدارک موجود می توانند در تحلیل نمونه موردی مدرسه یا دانشکده های اینچنینی مفید واقع شوند.

 
 
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 1 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 2 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 3 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 4 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 5 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 6 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 7 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 8 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 9 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 10 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 11 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 12 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 13 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 14 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 15 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 16 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 17 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 18 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 19 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 20 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 21 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 22 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 23 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 24 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 25 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 26 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 27 :: طراحی مدرسه هنر و مد
 • طراحی مدرسه هنر و مد
  تصویر شماره 28 :: طراحی مدرسه هنر و مد
تبلیغ با میترا رنک