مجله تخصصی معماری حامی نو

ویژگی های معماری پست مدرن از نظر ونتوری

ویژگی های معماری پست مدرن از نظر ونتوری
ونتوری در کتاب «پیچیدگی و تضاد در معماری»، تعدادی ویژگی برای معماری پست مدرن مطرح کرد.
مقاله های بیشتر از معماری

ونتوری در کتاب «پیچیدگی و تضاد در معماری»، تعدادی ویژگی برای معماری پست مدرن مطرح کرد. در واقع او این ویژگی ها را خصوصیات اصیل یک معماری درست می دانست. او هرگز اشاره ی مستقیمی به واژه ی «پست مدرن» نکرد، بلکه «معماری پیچیده» را در مقابل «معماری ساده» معرفی نموده و به ذکر ویژگی های آن پرداخت. در ادامه به تعدادی از این ویژگی ها اشاره می شود:

 

ابهام
ابهام و کشش در همه جای یک معماری پیچیده و متضاد موجود است. معماری عبارت از فرم و ماده، به صورت انتزاعی و واقعی است و معنی آن از خصوصیات داخلی و زمینه خاص آن مشتق می گردد. هر عنصر معماری با فرم و ساخت، بافت و ماده درک می گردد. این روابط در حال نوسان، به صورت پیچیده و متضاد، ریشه های ابهام و کشش موجود در وسایل معماری می-باشند. حرف ربط "یا" اغلب روابط مبهمی را تشریح می کند. (ونتوری، 1357، ص36)

 

سطوح متضاد: پدیده "هر دو _ و" در معماری
سطوح متضاد مفهوم و کاربرد در معماری، مستلزم تضاد مهمل نمای القا شونده توسط عبارت «در عین حال» می باشند و کم و بیش مبهم هستند. خانه شودان اثر لوکوربوزیه، ساختمانی است بسته در عین حال باز؛ مکعبی است که گوشه هایش دقیقاً بسته است در عین حالی که سطح آن به صورت اتفاقی باز است. ویلاساووا اثر دیگرش، از خارج ساده در عین آن که در داخل غامض است. ساختمان های کان از بتن خشن پوشیده شده در عین آن که از گرانیت براق نیز در آنها استفاده شده است. یک خیابان شهری به عنوان یک معبر، هدایت کننده و در عین حال به عنوان یک مکان ایستاست. این سری از عبارات «در عین حال»، معماری متضادی را در سطوح گوناگون برنامه و ساخت تشریح می نمایند. هیچ یک از این تضادهای نظام یافته، جستجویی برای زیبایی عرضه نمی دارند ولی هیچ کدام نیز مانند آثار مهمل نما، اتفاقی به نظر نمی رسند. (ونتوری، 1357، ص38 و 39)


یک معماری پیچیده و متضاد کاملاً بیگانه می باشد، که قصدش بیشتر جلب «هردو- و» است تا رد «یکی- یا». اگر تضاد، منبع پدیده «هردو-و» باشد، اساس آن سلسله مراتب است، که توجیه کننده ی سطوح گوناگون مفاهیم، در میان عناصری با ارزش های متفاوت می باشد و شامل عناصری می گردد که به صورت هم زمان، خوب و زشت، بزرگ و کوچک، باز و بسته، متداوم و جدا، گرد و چهارگوش و بالاخره هم ساختی هستند و هم فضایی. معماری ای که دربرگیرنده سطوح مختلفی از مفاهیم باشد، به وجود آورنده ابهام و کشش است.


درک اکثر مثال های معماری پیچیده بسیار مشکل است، ولی این نوع معماری زمانی ارزشمند می باشد که منعکس کننده تضادها و پیچیدگی های محتوی و مفهوم باشد. ادراک هم زمان ترکیبی از سطوح گوناگون، جدال ها و تردیدهایی را برای بیننده به وجود می آورد که درک وی را کامل تر می سازد. (ونتوری، 1357، ص39و40)

 

تطابق و محدودیت های نظم عنصر قراردادی
با شکست نظم، مفاهیم کامل تر می شوند، همچنان که استثنا قانون را مشخص می کند. یک ساختمان بدون جزء ناقص، قسمت کاملی نمی تواند داشته باشد، زیرا که تضاد به غنی تر شدن مفهوم کمک می نماید و یک اختلاف هنرمندانه به معماری زندگی می بخشد. شاید بتوان در کارها به پیشامدهای احتمالی روی خوش نشان داد، ولی آنها نمی توانند همه جا مصداق یابند. البته اگر نظم بدون مصلحت اندیشی باعث به وجود آمدن «فرمالیسم» می گردد، افکار مصلحت آمیز بدون نظم مفهومی جز هرج و مرج نمی تواند داشته باشد. برای آنکه بتوان نظم را شکست، باید وجود داشته باشد. هیچ هنرمندی نمی تواند نقش نظم را به عنوان روشی برای دیدن یک کل در رابطه با خصوصیات و زمینه ی آن تحقیر کند. (ونتوری، 1357، ص62و63)

 

داخل و خارج
ضدیت بین داخل و خارج می تواند تجلی درخشانی از تضاد در معماری باشد. در هر حال یکی از قوی ترین عقاید رایج در معماری قرن بیستم، لزوم تداوم بین داخل و خارج و این که فضای خارج بایستی بیانگر داخل باشد، بوده است. ولی این مسئله در واقع جدید نیست بلکه فقط وسایل ما جدید بوده اند. (ونتوری، 1357، ص82)


تعهد نسبت به کل مشکل
کل در یک معماری پیچیده و تطابق یافته هیچ وقت فراموش نمی شود. منظور تعهد خاصی نسبت به کل است، زیرا که رسیدن به این کل بسیار دشوار است. تأکید بر وحدت به عنوان یک هدف بسیار بیشتر از ساده گرایی، در هنری است که حقیقتش در کلیتش می باشد. وحدت مشکل که دربرگیرنده عناصر متعدد است، نه وحدت ساده ی حاصل از محدودیت. روان-شناسی گشتالت می گوید اجزا کم و بیش می توانند در خودشان یک کل باشند و یا قادرند در درجات بالاتر و پایین تری، قطعاتی از یک کل والاتر باشند. (ونتوری، 1357، ص124)

تبلیغ با میترا رنک