مجله تخصصی معماری حامی نو

پیچیدگی معماری پست مدرن در مقابل سادگی مدرن

پیچیدگی معماری پست مدرن در مقابل سادگی مدرن
شناخت پیچیدگی، آنچه را که لوئی کان «میل به سادگی» می نامد، نفی نمی نماید. ولی سادگی زیبایی شناسی که باعث رضایت خاطر می شود، از نوعی پیچیدگی درونی مایه می گیرد.
مقاله های بیشتر از معماری

ونتوری اصل «کم بیش است » را ماتمی برای پیچیدگی می داند و در مقابلش، «کمتر خسته کننده است » را مطرح می کند. وی عقیده دارد این اصل معمار را در امر بیان محدود می کند و به او این اجازه را می دهد که در تعیین مسائل برای جوابگویی به آنها فوق العاده انتخاب کننده باشد و خود را محقّ بداند که بخشی از نیازها و مسائل را نادیده بگیرد و آن ها را بی پاسخ رها کند. ولی اگر معمار را نسبت به دید خود درباره جهان متعهد بدانیم، چنین الزامی به معنی تعیین طریقه حل مسائل توسط معمار است، نه انتخاب مسائل برای جوابگویی. حذف مباحث مهم، معماری را در خطر جدایی از تجربه زندگی روزمره و نیازهای اجتماعی قرار داده و بین معمار و مردم فاصله می اندازد. همان اتفاقی که عامل اصلی شکست مدرنیته بود. اگر عدم وجود جواب برای بعضی از مسائل مسجل گردد، معمار می تواند بگوید که در یک معماری جامع، نه محدود، فضای کافی برای در نظر گرفتن تضاد، بدیهه سازی و کشش های حاصل از آنها موجود می باشد.


شناخت پیچیدگی، آنچه را که لوئی کان «میل به سادگی» می نامد، نفی نمی نماید. ولی سادگی زیبایی شناسی که باعث رضایت خاطر می شود، از نوعی پیچیدگی درونی مایه می گیرد. علت سادگی معبد دوریک به چشم ناظر، ریزه کاری های مشهور، صراحت هندسه ی تغییر شکل یافته ی آن و تضادها و کشش های موجود در سبک آن است. معبد دوریک با پیچیدگی واقعی می توانست به سادگی آشکاری برسد و وقتی در معابد بعدی پیچیدگی از بین رفت، ملایمت جانشین سادگی شد. در حقیقت پیچیدگی، ساده گرایی باارزشی را که جزئی از روند تجزیه و تحلیل است یا حتی شیوه ای است برای دستیابی به خود معماری پیچیده نفی نمی کند. اینگونه ساده گرایی روشی است در روند دستیابی به یک هنر پیچیده و نبایستی با هدف اشتباه شود. (ونتوری، 1357، ص 28و29)

 

برای آن که بتوانیم پیچیدگی را به طور مناسب وارد معماری کنیم، ونتوری دو راهکار ارائه داده است:

 

نخست، بازآزمون وسایل در معماری برای توجیه دامنه افزاینده معماری زمان ما و همچنین پیچیدگی هدف های. فرم های پیچیده ی کاذب و یا ساده شده مؤثر نخواهند بود. در عوض تنوع موجود در ابهام درک بصری بایستی مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.

 

دوم، پیچیدگی های در حال رشد مسائل عملکردی باید شناخته شوند، که البته منظورم برنامه های منحصر به فرد زمان ما است که به خاطر وسعتشان پیچیده هستند.(ونتوری، 1357، ص31)


این تضاد بین وسایل و هدف های یک برنامه بسیار مهم است. برای مثال، هرچند وسایلی که در یک برنامه جهت اعزام یک موشک به کره ماه به کار می روند، بسیار پیچیده است، اما هدف آن بسیار ساده بوده و روند مشخصی دارد. در مقابل، با اینکه لوازم و مصالح مصرفی در برنامه و ساخت ساختمان ها از نقطه نظر فنی، در مقایسه با پروژه های مهندسی دیگر بسیار ساده تر می باشند، هدف بسیار پیچیده تر و اغلب مبهم است. چون ساختمان فضای کالبدی زندگی انسان هاست و باید جوابگوی پیچیدگی های ذهن بشر و نیازهای گوناگون وی باشد.

تبلیغ با میترا رنک