مجله تخصصی معماری حامی نو

دوعنوانگی و ابهام در پست مدرنیسم

دوعنوانگی و ابهام در پست مدرنیسم
در پست مدرنیسم مفهوم دوعنوانگی مطرح می شود. مفاهیمی متضاد مثل نخبه و عامه پسند، سازگار و شورشی، نو و کهنه و نمونه هایی از این دست، در کنار هم و در یک حیطه مطرح می شوند.
مقاله های بیشتر از معماری

در پست مدرنیسم مفهوم دوعنوانگی مطرح می شود. مفاهیمی متضاد مثل نخبه و عامه پسند، سازگار و شورشی، نو و کهنه و نمونه هایی از این دست، در کنار هم و در یک حیطه مطرح می شوند. در واقع جمع کردن تناقضات در یک ظرف بوده و در نتیجه پیچیدگی را در بطن خود دارد. نظریه پردازان پست مدرن دوگانگی را به وحدت آشکار و یکسان سازی ترجیح می دهند. پیچیدگی و تضاد در مقابل ساده گرایی قرار گرفته است.


این رویکرد در بخشی از صحبت های ونتوری به صراحت بیان شده است: « من عناصری را دوست دارم که بیشتر پیوندی هستند تا خالص، بیشتر سازش کننده هستند تا مجزا، بیشتر پیچیده اند تا رک، بیشتر مبهم هستند تا شمرده، خسته کننده اند در عین حال جالب، که بیشتر قراردادی اند تا طراحی شده، بیشتر تطبیق یابنده هستند تا مستثنی، بیشتر شلوغ کننده هستند تا ساده و بالاخره عناصری که بیشتر متناقض و دوپهلو هستند تا مستقیم و واضح.» (ونتوری، 1357، ص24)

 

شاخص پست مدرنیسم این است که به طریق شکلی از دوعنوانگی، سنت ها را برمی اندازد، عرف ها را می پذیرد تا به صورت نقادانه، مدرن، کلاسیک و دیگر سنت ها را در خود جای دهد. (ونتوری، 1357، ص5) پست مدرن در واقع دو رگه دارد که گذشته و حال را باهم درگیر می کند. آغاز معماری در درختان و سازه هایی با شاخ و برگ درختان بوده و به تدریج به سمت کلبه های ابتدایی رفته و سپس معابد کلاسیک شکل گرفتند. این پیوند گذشته و حال را، هانس هولاین در نمایشگاه معماری دوسالانه ونیز در سال 1980 به شکل مبتکرانه ای نشان داده است. وی نمایی با تعدادی ستون طراحی کرد که هریک به دوره ی متفاوتی از معماری بشر تعلق داشتند و همان طور که در تصاویر دیده می شود، طراحی آن ها با طراحی ستون های ساده ی معمول متفاوت بود.


معماران مدرن قراردادی به استثنای معدودی، از ابهام دوری گزیده اند. آن ها تمایل به شناخت پیچیدگی داشته اند ولی به صورت نامرتب و ناکافی. آنها در کوشش برای جدایی از سنت و شروع همه چیز از آغاز، عناصر بدوی و ابتدایی را کمال مطلوب فرض کردند، به همین دلیل راه را بر هرگونه تنوع و پیچیدگی در کارهایشان بستند. نمونه اینها کارهای آلوار آلتو و لوکوربوزیه می باشند. خصوصیات پیچیدگی و تضاد که به شکل معدودی در برخی کارهای معماران مدرن وجود دارند، اکثراً یا نادیده انگاشته می شوند یا درست درک نمی گردند.

تبلیغ با میترا رنک