مجله تخصصی معماری حامی نو

آرامگاه حافظ با طراحی آندره گدار

آرامگاه حافظ با طراحی آندره گدار
برای ﻃﺮح آراﻣﮕﺎه ﻓﻀﺎی ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اﻃﺮاف آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎغ زﯾﺒﺎ ﺷـﺪ و در ﻣﯿـﺎن ﺑـﺎغ آراﻣﮕـﺎه ﺑـﺮ روی ﻗﺒـﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ.
مقاله های بیشتر از معماری

آراﻣﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. ﺑﺮ ﻓﺮاز اﯾـﻦ ﺳـﺘﻮن ﻫـﺎ یک گنبد ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺒﺮه ﭼﻮن ﮐﻼه دروﯾﺸﺎن اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻣـﺲ ﺑـﻪ ﻣـﺮور اﯾـﺎم اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪه و رﻧﮓ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺳﻘﻒ زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺷـﯽ ﻫـﺎی ﻟﻌـﺎب دار ﻣﻌـﺮق ﺑـﺎ ﺧﻄـﻮط رﺳﻤﯽ ﺑﻨﺪی و ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎی آراﻣﮕﺎه و ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﭘﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤـﯿﻂ اﻃﺮاف آن اﺳﺖ. ﻓﻀﺎی ﺑﺎغ و ﺑﻨﺎی آراﻣﮕﺎه، ﻟﻄﺎﻓﺖ اﺷﻌﺎر وی را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ آﻧﺪره ﮔﺪار ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺳﻨﺖ در ﻣﻘﺒﺮه ﺣﺎﻓﻆ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۱۸ ه.ش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ که در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺑﺎز اﺳﺖ و در ﺑﺎغ ﺑﻬﺸﺖ آﺳﺎی ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ ﺷﯿﺮاز واﻗﻊ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﺴﻠﻂ واﻓﺮ ﻣﻌﻤﺎران در ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺳﻨﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ او از ﺳﻨﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎرﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﯾـﮏ مهندس ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﮔﺪار ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای اﺳﺘﺎداﻧﻪ و ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺮار گرﻓﺘﻦ در ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻣﻘﺒﺮه، ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺘﻮای اﺷﻌﺎر ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

 

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﻣﺎ ﭼﻮن ﮔﺬری ﻫﻤﺖ ﺧﻮاه
ﮐﻪ زﯾﺎرﺗﮕﻪ رﻧﺪان ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد...

منبع:
برگرفته از کتاب "ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی در ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان" نویسنده: دکتر وحید قبادیان

 

مشخصه اولیه در این باغ مزار، طراحی متناسب با شخصیت عرفانی حافظ و دیدگاه وی پیرامون جهان هستی است؛ گذار از دیدگاه مادی و توجه به درونیات معنوی. طراح برای رسیدن به این نتیجه، از گونه مقابر برجی که مرتفع و باشکوه هستند، صرف نظر کرده و توجه خود را معطوف مقابر هشت وجهی مرسوم در معماری سنتی ایران نموده است.

همانگونه که مشاهده میشود، نحوه قرارگیری آرامگاه (تقریباً در انتهای باغ) به کوشک های باغ ایرانی نیز پهلو می زند و با تقسیم مجموعه توسط تالار، بیرونی و اندرونی را نمایش می دهد. در طراحی باغ، الگوی چهارباغ ایرانی با بلواربندی فرانسوی ترکیب شده و به جز آن، از حوضه ای متعدد و باغچه های جانبی برای استفاده بهتر از فضای آرامگاهی ساخته شده اند.

منظر این باغ، کشیده، خطی و طولانی است و این سیر طولی برگرفته از باغ مزارهایی مانند باغ شازده ماهان میباشد. گفته می شود مقبره نیز در محلی که حافظ دفن شده است، قرار نگرفته است تا این راستای خطی حفظ و تأکید مؤکد شود؛ اما آنچه می توان به یقین بدان اشاره نمود، درک نحوه عملکردی باغ ایرانی توسط طراح است.

برگرفته از مقاله️ "ریشه ­های ایده­ پردازی در معماری و باغ­سازی آرامستان حافظ شیراز"
پژوهشگر: مهشید معتمد
استاد راهنما: زنده یاد دکتر علی اکبر صارمی

 • آرامگاه حافظ با طراحی آندره گدار
  تصویر شماره 1 :: آرامگاه حافظ با طراحی آندره گدار
 • آرامگاه حافظ با طراحی آندره گدار
  تصویر شماره 2 :: آرامگاه حافظ با طراحی آندره گدار
 • آرامگاه حافظ با طراحی آندره گدار
  تصویر شماره 3 :: آرامگاه حافظ با طراحی آندره گدار
 • آرامگاه حافظ با طراحی آندره گدار
  تصویر شماره 4 :: آرامگاه حافظ با طراحی آندره گدار
تبلیغ با میترا رنک