مجله تخصصی معماری حامی نو

نظم در بی نظمی

نظم در بی نظمی
گنبد کبود مراغه از نمونه های بی نظیر در طراحی نقوش هندسی است که نوعی نظم در بی نظمی را به بیننده القا می کند.
مقاله های بیشتر از مرمت

نقوش هندسی دیواره‌های گنبد کبود مراغه با چینش نامتقارن و غیرمعمول موتیفی منحصر به فرد اینجاد کرده اند که نمونه ی آن در هیچ بنای هم دوره یا باستانی دیده نمی شود.

 • نظم در بی نظمی
  تصویر شماره 1 :: نظم در بی نظمی
 • نظم در بی نظمی
  تصویر شماره 2 :: نظم در بی نظمی
 • نظم در بی نظمی
  تصویر شماره 3 :: نظم در بی نظمی
 • نظم در بی نظمی
  تصویر شماره 4 :: نظم در بی نظمی
 • نظم در بی نظمی
  تصویر شماره 5 :: نظم در بی نظمی
تبلیغ با میترا رنک