مجله تخصصی معماری حامی نو

خوردنی های معمارانه

خوردنی های معمارانه
″دینارا کاسکو″ شیرینی پزی اکراینی است که در دسرهای خود با طرح های معماری ترکیب می کند.
مقاله های بیشتر از اخبار معماری

طراح معمار و شیرینی پزی اکراینی به نام "دینارا کاسکو" با ترکیب هنر معماری و شیرینی پزی، دسرهای فوق العاده جذابی را به مشتریان ارائه می کند. نوع نگاه "دینارا کاسکو" به دسرهایش، همچون بناهای خوراکی است و می گوید: "نمی خواهم از دیگران تقلید کنم و ایده های زیادی برای تجربه دارم.

 • خوردنی های معمارانه
  تصویر شماره 1 :: خوردنی های معمارانه
 • خوردنی های معمارانه
  تصویر شماره 2 :: خوردنی های معمارانه
 • خوردنی های معمارانه
  تصویر شماره 3 :: خوردنی های معمارانه
 • خوردنی های معمارانه
  تصویر شماره 4 :: خوردنی های معمارانه
 • خوردنی های معمارانه
  تصویر شماره 5 :: خوردنی های معمارانه
 • خوردنی های معمارانه
  تصویر شماره 6 :: خوردنی های معمارانه
تبلیغ با میترا رنک