مجله تخصصی معماری حامی نو

پلی از جنس بامبو در شهر سولو

پلی از جنس بامبو در شهر سولو
ساخت پلی از جنس بامبو توسط استودیوی معماری without borders در شهر سولو
مقاله های بیشتر از شهرسازی

 استودیوی معماری without borders در شهر سولو اقدام به طراحی و اجرای پلی از جنس بامبو کرده است. در عکس های زیر روند طراحی و ساخت این پل نمایش داده شده است.

 • پلی از جنس بامبو در شهر سولو
  تصویر شماره 1 :: پلی از جنس بامبو در شهر سولو
 • پلی از جنس بامبو در شهر سولو
  تصویر شماره 2 :: پلی از جنس بامبو در شهر سولو
 • پلی از جنس بامبو در شهر سولو
  تصویر شماره 3 :: پلی از جنس بامبو در شهر سولو
 • پلی از جنس بامبو در شهر سولو
  تصویر شماره 4 :: پلی از جنس بامبو در شهر سولو
 • پلی از جنس بامبو در شهر سولو
  تصویر شماره 5 :: پلی از جنس بامبو در شهر سولو
 • پلی از جنس بامبو در شهر سولو
  تصویر شماره 6 :: پلی از جنس بامبو در شهر سولو
 • پلی از جنس بامبو در شهر سولو
  تصویر شماره 7 :: پلی از جنس بامبو در شهر سولو
 • پلی از جنس بامبو در شهر سولو
  تصویر شماره 8 :: پلی از جنس بامبو در شهر سولو
تبلیغ با میترا رنک