مجله تخصصی معماری حامی نو

سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی

سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
در این پست عکس هایی از Edoardo Tresoldi، که یک سازه ی عظیم در ابوظبی است را به نمایش می گذاریم.
مقاله های بیشتر از معماری
 • سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
  تصویر شماره 1 :: سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
 • سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
  تصویر شماره 2 :: سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
 • سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
  تصویر شماره 3 :: سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
 • سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
  تصویر شماره 4 :: سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
 • سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
  تصویر شماره 5 :: سازه عظیم Edoardo Tresoldi در ابوظبی
تبلیغ با میترا رنک