مجله تخصصی معماری حامی نو

Casa Vicens اثر آنتونی گائودی

Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
بازگشایی اولین ساختمان طراحی و ساخته شده توسط معمار اسپانیایی آنتونی گائودی بعد از 130 سال برای عموم
مقاله های بیشتر از معماری

بازگشایی اولین ساختمان طراحی و ساخته شده توسط معمار اسپانیایی آنتونی گائودی بعد از 130 سال برای عموم.

 • Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
  تصویر شماره 1 :: Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
 • Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
  تصویر شماره 2 :: Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
 • Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
  تصویر شماره 3 :: Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
 • Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
  تصویر شماره 4 :: Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
 • Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
  تصویر شماره 5 :: Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
 • Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
  تصویر شماره 6 :: Casa Vicens اثر آنتونی گائودی
تبلیغ با میترا رنک