مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی تحلیل و ارائه الگویی برای نظام شهری استان خوزستان

بررسی تحلیل و ارائه الگویی برای نظام شهری استان خوزستان
مقاله حاضر كه با هدف بررسی و تحلیل نظام شهری استان خوزستان ارائه شده، تلاش كرده است تا با استفاده از مدلهاو تكنیك های رایج در زمینه تحلیل نظام های شهری به ارائه الگویی مناسب برای منطقه مورد مطالعه دست یابد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

عدم توجه به نظام شهری و نحوه پراكنش مراكز و كانونهای شهری در پهنه سرزمین از یك سو و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی بسیاری از سیاست های موجه توسعه در سطوح ملی و منطقه ای كارآمدی خود را از دست داده و نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. نتایج این پژوهش نشان داد كه نظام های شهری در مقیاس منطقه ای اگر چه می تواند برای مدیریت توسعه در سطح منطقه ای موثر باشداما لازم است كه نظام شهری منطقه ای را در ارتباط با مناطق همجوار و در ربط با توزیع فضایی شهرها در پهنه ملی مدنظر قرار داد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "بررسی تحلیل و ارائه الگویی برای نظام شهری استان خوزستان" نوشته ی خلیل حاجی پور و اسفندیار زبردست؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

 

تبلیغ با میترا رنک