مجله تخصصی معماری حامی نو

پایش محیطی راهکاری در مدیریت بلایای طبیعی شهر

پایش محیطی راهکاری در مدیریت بلایای طبیعی شهر
در تحقیق حاضر با استفاده از روشهای تحلیلی – توصیفی و بهره گیری از نرم افزار ARC GIS و همچنین مطالعات کتابخانه ای سعی می شود که توان ژئومورفولوژیکی منطقه یک شهر تهران را در ارتباط با گسترش و توسعه محیط شهری آن مورد بررسی قرار دهیم.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

مقاله ی پایش محیطی راهکاری در مدیریت بلایای طبیعی شهر (مطالعه موردی : منطقه یک شهر تهران) نوشته ی : دکتر داداله بهمند ؛ تقی حیدری ؛ خالد علی پور

 

چکیده

 در حقیقت استقرار و پیدایش شهر تابعی از شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است. زیرا پدیده های طبیعی در مکان گزینی، پراکنش و توسعه فیزیکی شهری اثر قاطعی دارند، همچنین در هنگام احداث شهرها باید به دینامیسم محیط طبیعی مثل سیل، زلزله، گسل توجه کافی مبذول داشت و گرنه شهر در آینده دچار مشکل خواهد شد. در تحقیق حاضر با استفاده از روشهای تحلیلی – توصیفی و بهره گیری از نرم افزار ARC GIS  و همچنین مطالعات کتابخانه ای سعی می شود که توان ژئومورفولوژیکی منطقه یک شهر تهران را در ارتباط با گسترش و توسعه محیط شهری آن مورد بررسی قرار دهیم. عدم توجه به وقوع وآثار مخاطرات محیطی بویژه در منطقه یک تهران باعث خواهد شدکه سرمایه های مصروفه دچارضرر وزیان شودوتهدیدی جدی برای جوامع انسانی ایجاد نماید. نتایج حاصل از ارزیابی مخاطرات می تواند به عنوان یکی از مطالعات پایه منبع معتبری جهت برنامه ریزیهای آینده مدبران وبرنامه ریزان منطقه در زمینه اولویت بندیها؛تعیین کاربری مطلوب اراضی،جانمایی تاسیسات،سیستمهای حفاظتی و...مورد استفاده قرار گیرد.

 

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک