مجله تخصصی معماری حامی نو

مقدمه ای بر تحلیل ساختاری دستوری کالبد شهر

مقدمه ای بر تحلیل ساختاری دستوری کالبد شهر
در این مقاله کوشش شده تا پس از مرور و اخذ برخی اصول کلی نظریه زبانشناسی ساختاری از آموزه های برگرفته در جهت تحلیل کالبد شهر استفاده شود
مقاله های بیشتر از شهرسازی

نوعی از تحلیل که در این چهارچوب مورد اشاره قرار می گیرد، تحلیل ساختاری و دستوری نامیده شده است. بدین معنا که می توان باتعریف تشخیص و تجزیه و تحلیل جمله های کالبدی به واخوانی سیر تغییر واحیانا جرح فضاهای تاریخی و ترکیبات کالبدی موجود در شهر پرداخت. رویکرد این روش در ارائه تحلیل فضایی کالبدی این قابلیت را داراست که گسست های فضایی را در قالبی ساختاری معنا کند و بی معنا شدن ترکیب کالبدی را به شکلی ساده تاویل نماید، به این ترتیب مقاله ابتدا به حوزه تعریف متن حروف واژه عبارت و جمله وارد می شود و ترکیب و چیدمان این عناصر را نیز بعنوان عاملی برای ایجاد یک کل و معنا دار ساختن آن دنبال می کند. سپس با آوردن یک مثال به چگونگی استفاده از این شیوه که شاید بتواند ابزاری برای تحلیل کالبدی محسوب گردد اشاره شده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "مقدمه ای بر تحلیل ساختاری دستوری کالبد شهر" نوشته ی سهند لطفی؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک