مجله تخصصی معماری حامی نو

اصل کلیت در طراحی شهری

اصل کلیت در طراحی شهری
در این مقاله اصل کلیت به عنوان یکی از اصول و مفاهیم محوری در شهر مورد بررسی قرار می گیرد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

بر مبنای جهان بینی کلیت نگر، اشیا و رویدادهایی که از طریق حواس درک می شوند، در ارتباط با یکدیگر و نمایانگر چهره ها و تجلیات یک حقیقت غایی اند. با تعریف کل به اجزا در مجموعه ای از روابط، بسته به جایگاهی که از ناظر در فرایند مشاهده و ادراک اجزا و روابط ارائه می گردد، تعاریف مختلفی از اصل کلیت شکل می گیرد: کلیت در دیدگاه عینیت گرا، مجموعه روابط بصری میان اجزا و در رویکرد ذهنی، مجموعه روابط میان اجزا و ذهنیات ادراک کننده آن تعریف می گردد. نوشتار با ارائه ساختاری کل به جز؛ ابتدا کلیت در معنی عام (تعریف کلیت، خواص آن و جهان بینی کلیت نگر)، در مرتبه ای خاص (منشا و گونه های ادراک آن) و نهایتا در سطحی خاص تر (اصل کلیت در شهر)؛ به بررسی این دو رویکرد در تعریف شهر به عنوان یک کل از دیدگاه طراحی شهری می پردازد.

 

برای دانلود فایل PDF مقاله ی " اصل کلیت در طراحی شهری" نوشته ی مرضیه سادات نعمتی مهر؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک