مجله تخصصی معماری حامی نو

مکان یابی مراکز امداد رسانی با استفاده از GIS

مکان یابی مراکز امداد رسانی با استفاده از GIS
مکان یابی مراکز امداد رسانی ( در شرایط وقوع زلزله ) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP
مقاله های بیشتر از شهرسازی

مقاله حاضر با هدف مکان یابی مراکز امداد رسانی ( جهت انجام عملیات نجات در شرایط وقوع زلزله ) به مطالعه موردی یکی از منابع پر تراکم و مرکزی شهر تهران ( منطقه 11) و میزان آسیب پذیری آن در مقابل زلزله احتمالی می پردازد . به همین منظور با تدوین معیارهایی که متاثر از شرایط طبیعی و کالبدی محدوده مورد نظر می باشند وبا بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی ((GIS نقشه های امکانات و عوامل محدوده کننده منطقه با یکدیگر ترکیب شده و بدین سایت های مورد نظر جهت استقرار مراکز امداد تعیین می شوند پس از آن جهت مشخص کردن بهترین سایت از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ((AHP که خود نیازمند به کارگیری معیار های دیگری می باشد ‘ به منظور تصمیم گیری نهایی استفاده می شود .

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی " مکان یابی مراکز امداد رسانی با استفاده از GIS" نوشته ی دکتر اسفندیار زبر دست و عسل محمدی؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک