مجله تخصصی معماری حامی نو

شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه

شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه
در این مقاله با كاوشی جدی در اثر سترگ اندیشمند شهیر آلمانی یوهان ولفگانگ فون گوته یعنی نمایشنامه فاوست، سعی شده تا الگویی در این رابطه معرفی گردد و سپس شواهد موجود بر اساس این الگو دسته ‌بندی شود.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

قریب به یك و نیم قرن از شهرسازی مدرن در گستره گیتی می‌ گذرد و سیر تحولات صورت گرفته و اندیشه‌ ها و نظریات متعدد در این حوزه و سرعت تغییرات، امكان دستیابی به ویژگی‌ ها و اصول ثابت در این دوران را سلب نموده است. بروز نحله‌ های مختلف در این عرصه و شكل ‌گیری پی در پی طرح ‌های اجرایی ناشی از این تفكرات، فرصت داشتن یك جمع بندی مناسب را فراهم نیاورده است. با مراجعه به آرا و نظریات نوآوران آغازین، این امكان فراهم می ‌گردد تا اصول ثابت و معنایی روشن از مفاهیم نو حاصل گردد. در این مقاله با كاوشی جدی در اثر سترگ اندیشمند شهیر آلمانی یوهان ولفگانگ فون گوته یعنی نمایشنامه فاوست، سعی شده تا الگویی در این رابطه معرفی گردد و سپس شواهد موجود بر اساس این الگو دسته ‌بندی شود. الگویی كه در این نوشتار از آن تحت عنوان "الگوی فاوستی توسعه" سخن به میان آمده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه " نوشته ی سید محسن حبیبی؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمر عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک