مجله تخصصی معماری حامی نو

تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های فلسفی آن

تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های فلسفی آن
موضوع این مقاله، روندی است که به تحلیل زیبا شناختی فضای شهری می انجامد. این روند بر پایه نظریه های مطرح فلسفه هنر قرار دارد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

پس از اثبات عینی بودن زیبایی ومشترک بودن داوری زیبا شناختی در مردم نظریه فرمالیسم مطرح می شود . تاثیر پذیری فرمالیسم از روانشناسی در نظرات آرنهایم دیده می شود و او با درآمیختن نظرات مزبور با روانشناسی گشتالت، رویگرد فرمگرای زیبایی شناسی را مطرح می کند . زیبایی شناسی فرمی در تحلیل زیباشناختی کالبد فضای شهری ، نقشی پایه ای دارد، کالبد فضای شهری با توجه به ساختار بصری محیط به دو بخش در نهایت به تحلیل زیبا شناختی کالبد فضای شهری منجر خواهد شد. بدیهی است که به دلیل ضرورت ایجاز، مباحث مطروحه در حد مروری گذرا به رئوس مطالب هر بحث مطرح می شوند و روشن کامل هر مبحث به عهده رساله خواهد بود.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های فلسفی آن " نوشته ی مهرناز مولوی؛ اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک