مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار، سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه و رومانی

بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار، سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه و رومانی
این مقاله به مقایسه تطبیقی دگرگونی های جمعیت، شهرنشینی خانوار و سکونت در ایران فرانسه و رومانی پرداخته و تحت سرفصل های یکسان تحولات فوق را مود مداقه و تحلیل قرار می دهد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

بررسی حاضر نشان می دهد که گذار به جامعه مدرن که با غلبه شهرنشینی، تغییر در ابعاد خانوار و ترکیب آن تغییر شرایط سکونت و مسکن تغییر ویژگی های سکونتگاه ها تغییر الگوهای استفاده از مسکن تغییر در نیازهای خانوار و به ویژه با رویکرد عقلایی به امر تامین مسکن همراه است به درجات مختلف در همه کشورهایی که تجربه مدرنیته را طی کرده و می کنند قابل مشاهده است گرچه قرارگیری در سطوح مختلف تجربه گذار شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سنت ها و شیوه های سکونت و استفاده از مسکن همگی در تعیین خصوصیات مسکن و نحوه برخورد به آن تاثیر می گذارند. خلاصه ای از بررسی های مقایسه ای فوق محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این گفتار تلاش شده تا دگرگونی های ناشی از مدرنیزاسیون در خانوار مسکن و شهر در سه کشور فوق که در سطوح مختلفی از تجربه مدرنیته قرار دارند نشان داده شود.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار، سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه و رومانی" نوشته ی دکتر سید محسن حبیبی و دکتر زهرا اهری؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک