مجله تخصصی معماری حامی نو

برنامه شناسایی و تحلیل محیط های کالبدی

برنامه شناسایی و تحلیل محیط های کالبدی
در سال های اخیر مفهوم پایداری محیط به عنوان موضوعی خاص در محافل تخصصی و غیر تخصصی مطرح بوده و بخش وسیعی از ادبیات طراحی را به خود اختصاص داده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

بر این مبنا ابعاد مختلف مبانی توسعه پایدار از زوایای متفاوت برنامه ریزی و طراحی محیط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و راهکارهایی نیز در قالب دیدگاه های مختلف ارایه شده است. در این راستا علیرغم دقت نظر در جامعیت مدل های فرآیند تصمیم گیری به نظر می رسد حدود و ثغور رویه عملی آنها به وضوح روشن نیست. مقاله حاضر. مبانی توسعه مدل فرآیند برنامه ریزی و طراحی محیط را مورد بحث قرار می دهد. در رابطه با ساماندهی مرحله شناخت نویسنده قصد دارد نظریه ای رویه ای که هم آموزش و هم تجربه عملی برنامه ریزی و طراحی محیط را ارتقاء بخشد ارایه نماید. بدینوسیله متخصص محیط کالبدی می تواند به جای استفاده از مدل های تحلیلی متداول مدل تحلیلی خویش را متناسب با محیط و شرایط خاص موردی تدوین و استفاده نماید.

 

برای دانلود فایل کامل مقاله ی "برنامه شناسایی و تحلیل محیط های کالبدی" نوشته ی دکتر شهیندخت برق جلوه؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک