مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم

بررسی نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم
نتایج اولیه پژوهش نشان می دهد که دو تیپ معماری سنتی و نوآورانه برای استفاده کنندگان قابل تشخیص بوده و در غالب موارد به استثنای گروه جوانان - تیپ سنتی از مطلوبیت بیشتری برای معماری مسجد برخوردار بوده است.
مقاله های بیشتر از معماری

در این پژوهش موضوع نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم مورد بررسی تجربی قرار گرفته است و طرح مسئله ضرورت تناسب فرم و عملکرد معماری و همچنین اهمیت مسجد به لحاظ نقش خاص آن در نظام اجتماعی زندگی شهری و اهمیت معانی تداعی شده آن، زمینه ساز بررسی معماری بیرونی مسجد به تفکیک دو تیپ سنتی و نوآورانه در جهت تداعی معنا و انتقال مفهوم شد. 14 مسجد ؛ 7 نمونه سنتی و 7 نمونه نوآورانه انتخاب شده اند. 4 گروه پاسخ دهنده به منظور سنجش مفاهیم انتقالی مورد استفاده قرار گرفته اند. آزمون افتراق معنایی ابزار سنجش معانی انتقالی بوده و از روانشناسی ساختار ذهنی فردی برای تدوین صفتهای دو قطبی مورد نیاز در این آزمون بهره جسته شده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "بررسی نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم" نوشته ی دکتر راضیه رضازاده؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک