مجله تخصصی معماری حامی نو

تعامل معماری و طراحی صنعتی

تعامل معماری و طراحی صنعتی
معماری و طراحی صنعتی به دلیل تاثیر مستمر بر زندگی انسان و گستردگی شان در حیطه تسلط او بسیار نزدیک و مرتبط با یکدیگرند.
مقاله های بیشتر از معماری

پرداختن به وجوه مختلف ارتباط معماری و طراحی صنعتی و جزییاتی که باعث این پیوند می شود بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. با این هدف در این مقاله سعی شده که با ارایه تعریف طراحی صنعتی و روند شکل گیری آن به بررسی وجوه اشتراک این دو رشته پرداخته شود. سپس به جزییاتی که سبب تقویت این ارتباط می گردد اشاره شده و نهایتا نقش طراحان صنعتی برای همکاری در حوزه های معماری و اهمیت آن در شرایط خاص کشورمان به عنوان نتیجه گیری مطرح گردیده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "تعامل معماری و طراحی صنعتی" نوشته ی دکتر یاسمن خداداده، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک