مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با استفاده از GIS و RS

بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با استفاده از GIS و RS
مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی نقشه ها اطلاعات پایه سرانه و تراکم های استاندارد و کاربری های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب - گسل - زمین شناسی - تناسب اراضی و خاک شناسی - روند توسعه فیزیکی شهر - زمین های کشاورزی - توپوگرافی - منابع آب و کاربری اراضی شهری - عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روشهای متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چون Index overlay , Boolean Logic همراه با عملیات بارزسازی (Image enhancement) و آشکارسازی تصاویر ماهواره ای TM (1998 , 1990( عملیات تصحیح هندسی (Geometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته پس از وزن دهی به مقادیر و داده های مکانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحله دوم تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکان یابی یک پهنه 12 کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارایه شده است.

 

برای دانلود فایل کامل مقاله ی "بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با استفاده از GIS و RS" نوشته ی دکتر احمد پوراحمد، علی یدقار و کیومرث حبیبی؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک