مجله تخصصی معماری حامی نو

دکوراسیون سرویس های بهداشتی

دکوراسیون سرویس های بهداشتی
متاسفانه در اغلب خانه های ما سرویس های بهداشتی شاید آخرین بخش از خانه باشد که برای طراحی و دکوراسیون مورد توجه قرار می گیرد، و در اکثر مواقع به مبلمان اندکی بسنده می شود. در این مطلب نمونه هایی از دکوراسیون سرویس های بهداشتی را برای آشنایی علاقه مندان به نمایش می گذاریم
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

متاسفانه در اغلب خانه های ما سرویس های بهداشتی شاید آخرین بخش از خانه باشد که برای طراحی و دکوراسیون مورد توجه قرار می گیرد، و در اکثر مواقع به مبلمان اندکی بسنده می شود. در این مطلب نمونه هایی از دکوراسیون سرویس های بهداشتی را برای آشنایی علاقه مندان به نمایش می گذاریم؛ آنچه که در این مطلب حائز اهمیت است توجه به دکوراسیون سرویس های بهداشتی برای هر چه مطلوب تر جلوه دادن فضاست ، چرا که مانند دیگر فضاها در خانه سرویس های بهداشتی نیز ، نیازمند تنوع و دگرگونی های درخور توجه اند.

 

 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 1 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 2 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 3 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 4 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 5 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 6 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 7 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 8 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 9 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 10 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 11 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 12 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 13 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 14 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 15 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس های بهداشتی
  تصویر شماره 16 :: دکوراسیون سرویس های بهداشتی
نازنین معتقده :
این مدل ها بسیار زیبا و جداب هستند. فکر میکنم یکی از دلایلی که در ایران به سرویس دستشویی زیاد اهمیت داده نمی شه اینه که فضای کمی برای این قسمت از خانه درنظرگرفته می شه
تبلیغ با میترا رنک