مجله تخصصی معماری حامی نو

تاثیر معماری و شهر بر ارزشهای فرهنگی

تاثیر معماری و شهر بر ارزشهای فرهنگی
محیط و فرهنگ بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. تاثیر محیط بر انسان و بر شکل گیری شخصیت و رفتارهای او از گذشته های دور و از منظر بسیاری متفکران مورد توجه بوده است و در عصر حاضر نیز نظر متفکران رشته های مختلف علوم را به خود جلب نموده است.
مقاله های بیشتر از معماری

معنایی که محیط و ویژگی های کالبدی ساخته های انسان القا می نمایند، آن دسته از اصول و ارزش های فرهنگی و جهان بینی جامعه می باشد و شکل دهنده محیط بوده اند. به بیان دیگر محیط مصنوع با سمبل ها و تناسب و اجزا و نشانه ها و شکل و رنگ و دیگر بارزه هایش، هم بیانگر جهان بینی و فرهنگی است که بانی شکل گرفتن آن شده است و هم اینکه اصول و ارزش های آن را به انسان القا نموده و به نوعی در تحولات فرهنگی ایفای نقش می نماید.

محیط و فرهنگ بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. تاثیر محیط بر انسان و بر شکل گیری شخصیت و رفتارهای او از گذشته های دور و از منظر بسیاری متفکران مورد توجه بوده است و در عصر حاضر نیز نظر متفکران رشته های مختلف علوم را به خود جلب نموده است. قلمرو محدودی از محیط مورد نظر این مقاله است، که پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر کلیات و تعاریف تحت عنوان های زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "تاثیر معماری و شهر بر ارزشهای فرهنگی" نوشته ی دکتر محمد نقی زاده؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

 

 

تبلیغ با میترا رنک