مجله تخصصی معماری حامی نو

بازآفرينی تصوّری شهر از متون تاريخی: نيشابور غازانخانی

بازآفرينی تصوّری شهر از متون تاريخی: نيشابور غازانخانی
در این مطالعه ″بازآفرينی تصوّری″ دریافت و تدوین تصویر اجتماعی- کالبدی در دوره ای خاص از تحول شهر تعریف شده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

در این مقاله، تصویر اولیه به دست آمده که به صورت نقشه و با مقیاس واقعی ترسیم شده، با حاصل تحقیقات قبلی در این زمینه به صورت تحلیلی و مستند مقایسه و تصویر نهایی تراکم شده است. به دلیل نیاز به تحقیق میدانی بیشتر و احتمالاً کاوش های باستان شناسی که در کوتاه مدت قابل انجام نیستند، در نقشه نهایی حصار شهر کهن به شکل قطعی ترسیم نشده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF  مقاله ی "بازآفرينی تصوری شهر از متون تاريخی: نيشابور غازانخانی" نوشته ی دکتر علیرضا عینی فر و دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک