مجله تخصصی معماری حامی نو

كاربرد ″فرآيند تحليل سلسله مراتبی″ در برنامه ريزی شهری و منطقه ای

كاربرد ″فرآيند تحليل سلسله مراتبی″ در برنامه ريزی شهری و منطقه ای
در این مقاله کاربرد مشخصی از این روش در برنامه ریزی شهری و منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

در این مقاله کاربرد مشخصی از این روش در برنامه ریزی شهری و منطقه ای؛ یعنی در انتخاب مکان مناسب برای اسکان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با توه به سادگی، انعطاف پذیری، به کارگیری معیارهای کیفی و کمّی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت می تواند در بررسی موضوعات مربوط به برنامه ریزی شهری و منطقه ای کاربرد مطلوبی داشته باشد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "کاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبی در برنامه ريزی شهری و منطقه ای" نوشته ی دکتر اسفندیار زبردست، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک