مجله تخصصی معماری حامی نو

گفت و گویی کوتاه در باب معماری منظر با مهندس مهرداد ایروانیان

گفت و گویی کوتاه در باب معماری منظر با مهندس مهرداد ایروانیان
مهندس مهرداد ایروانیان متولد شیراز و فارغ التحصیل دانشگاه USL آمریکا در رشته ی معماری است.
مقاله های بیشتر از اخبار معماری

 منظر پایان ندارد، "حال" یک مرحله از تداوم تعلیق و گشایش اقتصادی است.  . ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﺮه ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ و ﻧﻴﺮوي ﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و  ﻛﺸﻒ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺗﻔﻮق ﻧﻴﺮوﻫﺎ است.

 

 

برای دانلود فایل کامل مصاحبه ی " گفت و گویی کوتاه در باب معماری منظر با مهندس مهرداد ایروانیان" با تلاش رسول رفعت و عباس صارمی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک