مجله تخصصی معماری حامی نو

عامل هویت بخش در شکل گیری منظر شهر نوش آباد

عامل هویت بخش در شکل گیری منظر شهر نوش آباد
اﻧﺴﺎن از ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ذﻫﻦ دارد. اﺣﺴﺎﺳﺎت او ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ادراﻛﺎت او از ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ از ﻣﻜﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
مقاله های بیشتر از منظر

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي را ﻣﻲ ﻛﺮد ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﺰ تجزیه کرد: علائم مشخصه، بافت و معنی. این سه نکته را نمی توان به طور کامل از هم جدا کرد. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺼﺮي ﻳﻚ در ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ در ﻛﺎﻣﻼ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وابسته اند. مساله ی تعیین معنی در سیمای شهر بسیار مشکل است. ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن رخ ﻣﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻌﻨﺎ می ﺷﻮد. اﻧﺴﺎن از ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ذﻫﻦ دارد. اﺣﺴﺎﺳﺎت او ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ادراﻛﺎت او از ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ از ﻣﻜﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی " عامل هویت بخش در شکل گیری منظر شهر نوش آباد" نوشته ی مهرانه رعیتی و عبدالله خیری مطلق، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک