مجله تخصصی معماری حامی نو

ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان

ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان
این پروژه توسط شرکت معماری و معماری داخلی آکسیس به شیوه ی ارگانیک طراحی؛ و اجرا شده و گردآوری تحلیل حاضر توسط مریم رضایی انجام شده است.
مقاله های بیشتر از منظر

در زﻧﺪﮔﻲ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، وﺟﻮد  ﺣﻴﺎط ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ورود ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪرن، اﻣﻜﺎن داﺷﺘﻦ ﺣﻴﺎط ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻴﺎط ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻠﻮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آب، ﺟﺰﻳﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎران ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ. 

 

برای دانلود فایل کامل عکس ها تحلیل پروژه ی "ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

  • ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان
    تصویر شماره 1 :: ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان
  • ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان
    تصویر شماره 2 :: ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان
  • ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان
    تصویر شماره 3 :: ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان
تبلیغ با میترا رنک