مجله تخصصی معماری حامی نو

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮوژه ي ﻣﻴﺪان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺎروﮔﻴﻢ

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮوژه ي ﻣﻴﺪان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺎروﮔﻴﻢ
ﺷﻬﺮ ﻣﺎرو ﮔﻴﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻛﺎﮔﺎوا در ژاپن و در اﻣﺘﺪاد اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دارد.
مقاله های بیشتر از منظر

 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر در ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ژاﭘﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﺮ ﻛﻪ روز  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮي ﺣﻴﺎتی در رشد فعالیت های شهری و گسترش اقتصادی عمل می ﻛﻨﺪ. ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺎور اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﻣﺎرو ﮔﻴﻢ، در راﺳﺘﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ ي ﺷﻬﺮي ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮوژه ي ﻣﻴﺪان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺎروﮔﻴﻢ" نوشته ی سحر حسینی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک