مجله تخصصی معماری حامی نو

منظر راه در بافت نوش آباد

منظر راه در بافت نوش آباد
نوش‌آباد نام شهری است در استان اصفهان که در شمال شهر کاشان و غرب شهر آران و بیدگل واقع شده‌ است.
مقاله های بیشتر از منظر

ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺎده و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﻳﻦ، ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ، ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ  اﺳﺎﺳﻲ در ادراك ﻣﺤﻴﻂ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن دارد. اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺎده ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ داده در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و  راه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت، ﻋﺮض راه ﻫﺎ، ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  . اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ اﻗﻠﻴﻢ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ و ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ و راه ﻫﺎي آن ﻧﻴﺰ ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ نیست.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "منظر راه در بافت نوش آباد" نوشته ی رسول رفعت، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک