مجله تخصصی معماری حامی نو

باغ قلعه 1300 میلادی

باغ قلعه 1300 میلادی
ﺑﺎغ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ، ﺷﺶ ﺿﻠﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﻲ ﻗﺎﻋﺪه در داﺧﻞ ﺑﺮج و ﺑﺎروﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
مقاله های بیشتر از منظر

اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان اﺷﻐﺎل و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮاي اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. از ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ ﻣﻜﺎن ﻫﺎیی ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه واﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻣﻼزﻣﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ. تعدادی از اﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ ها ﺑﺎغ ﻫﺎی زیبا و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻧﻮان، ﻛﻮدﻛﺎن، ﻧﻮﻛﺮان و ﺷﺎﻋﺮان، در داﺧﻞ ﺑﺮج و ﺑﺎروﻫﺎﻳﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ. در زمان های ﻣﺤﺎﺻﺮه، ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن، ﻳﺎ اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎي ﻣﺤﻠﻲ در ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺮج و ﺑﺎروﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲ شدند.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "باغ قلعه 1300 میلادی" به ترجمه ی نینا الماسی فر ، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک