مجله تخصصی معماری حامی نو

مفهوم فضا در نگاه واتسوجی تتسورو

مفهوم فضا در نگاه واتسوجی تتسورو
واتسوجی تتسورو از نخستین پدیدارشناسان ژاپنی است. او در مواجهه با تفکر مدرن غرب و نیز فرهنگ اساطیری ژاپن آرائی بدیع و شایسته ی تامل عرضه کرده است.
مقاله های بیشتر از معماری

 واتسوجی تتسورو از نخستین پدیدارشناسان ژاپنی است. او در مواجهه با تفکر مدرن غرب و نیز فرهنگ اساطیری ژاپن آرائی بدیع و شایسته ی تامل عرضه کرده است. نگارنده با توجه به عمق و گستردگی دیدگاه های واتسوجی، ادعای شرح و تبیین یا حتی معرفی اجمالی فلسفه ی او را ندارد؛ لیکن بنا به اهمیت و بداعت نظریات او در زمینه ی مفاهیمی چون انسان، اقلیم و فضا، این مقاله را برای آشنایی اجمالی با این نظریات و توسعه ی مفهومی انگاره ی فضا نگاشته است.

 

برای دانلود فایل کامل مقاله ی "مفهوم فضا در نگاه واتسوجی تتسورو" نوشته ی علیرضا مستغنی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک