مجله تخصصی معماری حامی نو

مفهوم و مراتب فضای کیفی

مفهوم و مراتب فضای کیفی
همه ی هنرها، هر یک به وجهی خاص، بر شکل گیری فضا اثر می گذارند.
مقاله های بیشتر از معماری

نویسنده ی مقاله بر آن است که فضا نه امری کمّی و صرفاً مادی است، نه امری یکسره ذهنی و ساخته ی دستگاه ادراک آدمی. او فضا را امری ذومراتب می داند که در نسبت میان آدمی و جهان خارج پدید می آید. نازل ترین مرتبه ی فضا مادی است و اعلا مرتبه ی آن فضای معنوی.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "مفهوم و مراتب فضای کیفی" نوشته ی محمد نقی زاده و بهناز امین زاده، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک