مجله تخصصی معماری حامی نو

مکان مخیّل

مکان مخیّل
معماری و شاعری هر دو در زمره ی هنرهایند؛ اما وقتی به مجموعه ی محصول های آن دو، یعنی بناها و شعرها، می نگریم، درمی یابیم که بسیاری از شعرها دلنشین است و بسیاری از بناها بر دل نمی نشیند.
مقاله های بیشتر از معماری

شعر واقعی و مانا با عقل ناسازگار و بیگانه نیست. اگر بسیاری از آثار معماری دلنشین نیست، از بابت مناسبت آن با تعقل نیست. از چه روست که شعر دلنشین افزون تر از معماری دلنشین است؟ معماران گاه چنان به "افعال شایسته" نهفته در ابزار معماری بی توجه اند که برخی بازنمایی های حاصل از فعل معماری از نظر دور می ماند.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "مکان مخیّل" نوشته ی نیلوفر رضوی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک