مجله تخصصی معماری حامی نو

مدیریت شهری و تجارب جهانی در کشورهای انگلستان و فرانسه

مدیریت شهری و تجارب جهانی در کشورهای انگلستان و فرانسه
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ، سه ﻧﻮﻉ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷــﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﻧﻮﻉ ﻣﺴــﺘﻘﻠﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺤﻠﻰ ﺳﺎﻝ  1972 ﻳــﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭ ﺳﻄﺤﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

 

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺪﺭﺍﻟﻰ ﻭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﻧﮕﻠﻮ ـ ﺁﻣﺮﻳﻜﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

 

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "مدیریت شهری و تجارب جهانی در کشورهای انگلستان و فرانسه" نوشته ی: فاطمه ادیبی سعدی نژاد، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک